Có 1 kết quả:

jīn lán zhī jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

intimate friendship (idiom)