Có 1 kết quả:

jīn lán pǔ

1/1

jīn lán pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. directory of golden orchids
(2) fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers)