Có 1 kết quả:

jīn yín bó

1/1

jīn yín bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gold and silver foil
(2) gold and silver leaf