Có 1 kết quả:

jīn qián guà shuài

1/1

Từ điển Trung-Anh

caring only about money and wealth