Có 1 kết quả:

jīn qián fēi wàn néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) money is not omnipotent
(2) money isn't everything
(3) money can't buy you love