Có 1 kết quả:

jīn zhēn cài ㄐㄧㄣ ㄓㄣ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

day lily (Hemerocallis), used in Chinese medicine and cuisine