Có 1 kết quả:

jīn zhēn cài

1/1

jīn zhēn cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

day lily (Hemerocallis), used in Chinese medicine and cuisine