Có 1 kết quả:

Jīn mén Dǎo

1/1

Jīn mén Dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kinmen or Quemoy islands off the Fujian coast, administered by Taiwan