Có 1 kết quả:

jīn yú zǎo

1/1

jīn yú zǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hornwort (Ceratophyllum demersum)