Có 1 kết quả:

jīn jī nà shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Cinchona ledgeriana
(2) the quinine tree