Có 1 kết quả:

jīn huáng

1/1

jīn huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) golden yellow
(2) golden