Có 1 kết quả:

jīn huáng lí ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian golden oriole (Oriolus oriolus)