Có 1 kết quả:

jīn huáng lí

1/1

jīn huáng lí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian golden oriole (Oriolus oriolus)