Có 1 kết quả:

jīn guī zǐ

1/1

jīn guī zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scarab (Scarabeus sacer)
(2) beetle