Có 1 kết quả:

dīng zi

1/1

dīng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nail
(2) snag
(3) saboteur