Có 1 kết quả:

fǔ dǐ yóu yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a fish at the bottom of the pot (idiom)
(2) in a desperate situation