Có 1 kết quả:

zhēn duì

1/1

zhēn duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to target
(2) to focus on
(3) to be aimed at or against
(4) in response to