Có 1 kết quả:

zhēn jiānr duì mài mángr

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 針尖對麥芒|针尖对麦芒[zhen1 jian1 dui4 mai4 mang2]