Có 1 kết quả:

zhēn wěi yā

1/1

zhēn wěi yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) northern pintail (Anas acuta)