Có 1 kết quả:

zhēn jiǔ

1/1

zhēn jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) acupuncture and moxibustion
(2) to give or have acupuncture and moxibustion

Một số bài thơ có sử dụng