Có 1 kết quả:

zhēn yú

1/1

zhēn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

saury fish (family Scomberesocidae)