Có 2 kết quả:

chāchāi

1/2

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái thoa cài đầu của đàn bà, cái trâm. § Ta quen đọc là “thoa”. ◎Như: “kim thoa” 金釵 trâm vàng.

chāi

phồn thể

Từ điển phổ thông

thoa, trâm cài đầu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái thoa cài đầu của đàn bà, cái trâm. § Ta quen đọc là “thoa”. ◎Như: “kim thoa” 金釵 trâm vàng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Trâm (cài đầu): 金釵 Cây trâm vàng.

Từ điển Trung-Anh

hairpin

Từ ghép 2