Có 1 kết quả:

chāo piào

1/1

chāo piào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paper money
(2) a bill (e.g. 100 yuan)
(3) CL:張|张[zhang1],紮|扎[za1]