Có 1 kết quả:

líng lán

1/1

líng lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lily of the valley (Convallaria majalis)