Có 1 kết quả:

jù zǐ

1/1

jù zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tycoon
(2) magnate