Có 1 kết quả:

jù fáng

1/1

jù fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) iron defense
(2) defensive gate or wall (refers to the Great Wall)