Có 1 kết quả:

qián gōng

1/1

qián gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fitter
(2) benchwork