Có 1 kết quả:

jiàn dìng

1/1

jiàn dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to appraise
(2) to identify
(3) to evaluate