Có 1 kết quả:

yín xiè bìng

1/1

yín xiè bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

psoriasis