Có 1 kết quả:

yín cōng

1/1

yín cōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silver fir (Abies alba)