Có 1 kết quả:

yín hé xīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

galactic nebula