Có 1 kết quả:

yín xióng jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Silver Bear, award at the Berlin International Film Festival