Có 1 kết quả:

yín pán

1/1

yín pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silver plate
(2) galactic disc

Một số bài thơ có sử dụng