Có 1 kết quả:

yín tái

1/1

yín tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moss silver
(2) silver in the form of fibers or branches