Có 1 kết quả:

yín tái ㄧㄣˊ ㄊㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) moss silver
(2) silver in the form of fibers or branches