Có 1 kết quả:

tóng xiàng

1/1

tóng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bronze statue
(2) CL:座[zuo4]

Một số bài thơ có sử dụng