Có 1 kết quả:

xiǎn tiě

1/1

xiǎn tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cast iron