Có 1 kết quả:

ruì bù kě dāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unstoppable
(2) hard to hold back