Có 1 kết quả:

ruì lì

1/1

ruì lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sharp
(2) keen
(3) acute
(4) incisive
(5) penetrating
(6) perceptive