Có 1 kết quả:

ruì qì

1/1

ruì qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) acute spirit
(2) dash
(3) drive