Có 1 kết quả:

xiāo shòu shí diǎn qíng bào xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

point of sale system