Có 1 kết quả:

xiāo shuò

1/1

xiāo shuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to melt
(2) to eliminate

Một số bài thơ có sử dụng