Có 1 kết quả:

fēng máng bì lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to show off one's ability