Có 1 kết quả:

chú tou

1/1

chú tou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hoe
(2) CL:把[ba3]

Một số bài thơ có sử dụng