Có 1 kết quả:

pū bǎi

1/1

pū bǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to display (goods)
(2) to dispose of