Có 1 kết quả:

pū guǐ

1/1

pū guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lay railway track