Có 1 kết quả:

lǐ lí zǐ diàn chí

1/1

Từ điển Trung-Anh

lithium ion battery