Có 1 kết quả:

jù chǐ xíng

1/1

jù chǐ xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sawtooth shape
(2) zigzag