Có 1 kết quả:

gāng sī

1/1

gāng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steel wire
(2) tightrope