Có 1 kết quả:

gāng sī shéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hawser
(2) steel rope