Có 1 kết quả:

lù xiàng jī

1/1

lù xiàng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) video recorder
(2) VCR