Có 1 kết quả:

zhuī chóng bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trypanosomiasis
(2) trypanosomosis