Có 1 kết quả:

Qián Sān qiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qian Sanqiang